Mostostal PuławyRo­man Bu­zi­le z Ukra­iny wy­grał 58. Wy­ścig Ko­lar­ski Orlików Przy­jaź­ni Pol­sko­-U­kra­iń­skiej im. płk Sko­pen­ki. Dru­ży­no­wo naj­lep­szą oka­za­ła się eki­pa KS Po­go­ń Mo­sto­sta­l Pu­ła­wy.

W tym roku wy­ścig ro­ze­gra­no tyl­ko na te­re­nie Za­mojsz­czy­zny i li­czył 5 eta­pów (507 km). Na star­cie sta­nę­ło 62 za­wod­ni­ków (do lat 23) — z 13 klu­bów pol­skich i ukraiń­skich. Naj­lep­szy z pol­skich ko­la­rzy był Grze­gorz Haba (KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy), któ­ry w „ge­ne­ral­ce” za­jął 4. miej­sce i zdobył koszulkę klasyfikacji punktowej. Triumfator wyścigu, Bu­zi­le, wy­grał tak­że kla­sy­fi­ka­cję dla ak­tyw­nych. W gór­skiej naj­lep­szy oka­zał się Łu­kasz Kla­siński z ALKS Sta­l Gru­dziądz.

Pierw­szy etap wy­ści­gu, li­czą­cy 154 kilometry, padł łupem Ra­fała Je­zior­skiego (KS Pogoń Mo­sto­sta­l Pu­ła­wy), któ­ry po emo­cjo­nu­ją­cym fi­ni­szu po­ko­nał Iwa­na Dziu­bu­ka z ukra­iń­skiej eki­py KOLLS. Trze­cie miej­sce za­jął Ro­man Szew­czuk (Track Ukra­ina). Rozegraną kolejnego dnia jaz­dę in­dy­wi­du­al­ną na czas wy­grał An­driej Bra­tasz­czuk (KOLLS), któ­ry tra­sę 19 km po­ko­nał w cza­sie 24.19,97. Dru­gi był jego rodak z Ukrainy, Wi­ta­lij Hry­niew, a trze­ci Mi­chał Pa­lu­ta (TKK Pa­ci­fic To­ruń). Tego sa­me­go dnia odbył się trze­ci etap. Ko­la­rze mie­li do prze­je­cha­nia 122 kilometry. Jako pierw­szy na me­cie za­mel­do­wał się Łu­kasz Kla­siń­ski. Podium uzupełnili Grze­gorz Haba i Ro­man Bu­zi­le. Czwar­ty etap — kry­te­rium ulicz­ne w Za­mo­ściu (82,5 km) należał do Ad­riana Ku­cha­rka z TKK Pa­ci­fi­c To­ruń. Pokonał on Nor­berta Kra­ko­w­iaka (TC Chro­bry Gło­gów) i Ma­te­usza Ka­zi­mier­czaka (KS Pogoń Mo­sto­sta­lu Pu­ła­wy).

Ostatniego dnia wyścigu, na orlików czekało 126 kilometrów, przebiegającyh po tra­sie Za­mość — Jac­nia — Zwie­rzy­niec — Fram­pol — Szcze­brze­szyn — Za­mość. Na me­tę na Rynku Wielkim w Zamościu przy­je­cha­ła po­nad 20-oso­bo­wa gru­pa, z której naj­szyb­ciej fi­ni­szo­wał Mi­chał Czer­kies (KS Pogoń Mo­sto­sta­l Puławy). Za nim „kreskę” przeciął Mi­chał Ka­spe­rek (TC Chro­bry Głu­cho­ła­zy) oraz Ro­man Bu­zi­le, który na mecie mógł się cieszyć ze zwycięstwa w generalce.

Wyniki:

1. etap

2. etap

3. etap

4. etap

5. etap

Źródło: www.pzkol.pl

Foto: Mostostal Puławy

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments