Polski Związek Kolarski

Prokuratura Regionalna w Warszawie rozpoczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Całość dotyczy spraw z lat 2010-2017.

W niedawnej rozmowie z nami prezes Banaszek zapewniał, że w związku nie było żadnej afery,  a fakt, że prokuratura wszczęła śledztwo rzuca nowe światło na niedawne skandale w Polskim Związku Kolarskim.

Prokuratura zamierza zająć się m. in. możliwymi nadużyciami oraz niedopełnieniem obowiązków co w konsekwencji mogło narazić związek na straty finansowe. Machina proceduralna ruszyła za sprawą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w PZKol o charakterze korupcyjnym i na tle obyczajowym. Prokuratura wstępnie oceniła szkodę na ponad 1 mln PLN i próbowała uzyskać także dostęp do owianego już sławą audytu w Polskim Związku Kolarskim, ale póki co nie otrzymała żadnych dokumentów.

Poniżej pełna treść informacji na temat śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie:

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie
w sprawie nieprawidłowości
w Polskim Związku Kolarskim

W Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków w latach 2010 – 2017 w Pruszkowie, przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego oraz wyrządzenia w ten sposób w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. o czyn z art.296 § 1 i § 3 Kodeksu karnego, sygn. akt RP I Ds. 64.2017.

Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydano w związku z pisemnym zawiadomieniem złożonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, które dotyczyło między innymi podejrzenia popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Polskiemu Związkowi Kolarskiemu a także zawierało informacje wskazujące na możliwość zaistnienia czynów zabronionych o charakterze korupcyjnym oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kwalifikacja prawna czynu zabronionego określonego w postanowieniu o wszczęciu śledztwa, stanowiącego występek nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym dotyczy niegospodarności, której skutkiem było wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Polskiemu Związkowi Kolarskiemu. Wysokość szkody została wstępnie określona jako przekraczająca 1 mln zł, przy czym należy podkreślić, że jest to kwota przyjęta na początkowym etapie, której faktyczne rozmiary będą szczegółowo weryfikowane w toku postępowania przygotowawczego.

Przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa Prokuratura podjęła działania służące uzyskaniu dokumentów z audytu, który według Zawiadamiającego został sporządzony w określonym zakresie przez podmiot świadczący usługi księgowe, audytorskie i doradcze oraz miał dotyczyć różnych aspektów działalności Polskiego Związku Kolarskiego, jednak dotychczas materiałów tych nie otrzymano.
W ramach toczącego się śledztwa przeprowadzone zostaną dowody z dokumentów oraz z zeznań świadków celem wyjaśnienia ujawnionych dotychczas informacji i okoliczności sprawy, dokonania ich oceny karnoprawnej, ustalenia czy zostały popełnione czyny zabronione przedstawione w pisemnym doniesieniu a także osób pokrzywdzonych.
Czyn zabroniony spenalizowany w art.296§1 i §3 Kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym obok kary pozbawienia wolności za przestępstwo to Sąd może wymierzyć także grzywnę, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął oraz orzec przepadek korzyści majątkowej uzyskanej choćby pośrednio z popełnienia przestępstwa i obowiązek naprawienia szkody.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka