Mistrzostwa Polski Masters Śrem 2011Polski Związek Kolarski oraz Komisja Masters PZKol zwołują na dzień 2 marca 2013 r. Ogólnopolski Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Kolarzy Masters i Cyklosportu.

Sejmik odbędzie się o godzinie 12:00 na torze kolarskim w Pruszkowie, ul. Andrzeja 1.

Prawo uczestnictwa w Sejmiku z głosem stanowiącym mają:
1) każdy kolarz Masters i Cyklosportu z licencją 2012 roku,
2) organizator wyścigów Masters ujętych w Kalendarzu Imprez Kolarstwa Masters na 2012 rok,
3) działacz sportowy – członek Zarządu Klubu Kolarskiego Masters z licencją 2012 roku.

Do otrzymania mandatu delegata na Sejmik upoważnia okazanie licencji na 2012 rok.

W przypadku organizatorów imprez mandat delegata przysługuje jednej osobie wskazanej przez danego organizatora wyścigów ujętych w Kalendarzu Imprez na 2012 rok.

Zgłoszenia do udziału w Sejmiku będą odbywały się za pomocą poczty elektronicznej poprzez stronę Komisji Masters oraz bezpośrednio przed Sejmikiem (recepcja przed salą obrad).

W trakcie Sejmiku Kolarzy Masters i Cyklosportu wybierani będą:
· Przewodniczący Komisji Masters i Cyklosportu PZKol
· Członkowie Komisji Masters i Cyklosportu PZKol (od 5 – 9 osób)

Kandydatury na funkcje Przewodniczącego i członków Komisji mogą być zgłaszane do dnia 28.02.2013 pocztą elektroniczną do Komisji Masters (e-mail: biuro@komisjamasters.pl, ewentualnie kopia na adres biuro@pzkol.pl) lub bezpośrednio w trakcie obrad Sejmiku.

Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do udziału w Sejmiku (zgodnie z w/w kryteriami).

Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać do dnia 28.02.2013 r. z podaniem następujących danych:
· nazwisko i imię kandydata
· osoba lub jednostka zgłaszająca z podaniem trybu w jakim kandydat zostaje zgłoszony (np.: zgłoszenie przez kolarza Masters lub Cyklosport lub zgłoszenie przez organizatora imprez, uchwała władz klubu)
· konkretna funkcja, o którą kandydat się ubiega
· krótka informacja dodatkowa o kandydacie (np.: charakterystyka kandydata)

Proponowany program Sejmiku:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Wybór prezydium Sejmiku.
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad Sejmiku.
4. Wybory Komisji:
a) Uchwał i Wniosków,
b) Wyborczej,
c) Skrutacyjnej.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie Komisji Masters z działalności w latach 2011-2012.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji.
8. Wybory Przewodniczącego Komisji Masters i Cyklosportu.
a) przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów zgłoszonych na funkcję Przewodniczącego Komisji w trybie elektronicznym oraz zgłoszenia kandydatur z sali.
b) Wystąpienia kandydatów.
c) Wybory Przewodniczącego (głosowanie tajne).
d) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów.
9. Wybory pozostałych członków Komisji (5-9 osób).
a) Zgłoszenia kandydatów,
b) Wybory członków Komisji,
c) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów.
10. Program działania Komisji na lata 2013 – 2016 (dyskusja delegatów, uchwały i wnioski).
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Prezes PZKol
Wacław Skarul

Sekretarz Generalny PZKol
Arkadiusz Bęcek

Komisja Masters PZKol
Dr Jan Bestry – Przewodniczący
Gajewski – z-ca Przewodniczącego

Źródło: PZKol