Fot. Marek Bala / naszosie.pl

Po konferencji Ministra Sportu do całej sytuacji odniósł się prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek.

W związku z informacją Ministerstwa Sportu i Turystyki na temat sytuacji w PZKol
przedstawionej w trakcie konferencji prasowej w PKOL w dniu 25 stycznia 2018 r. informuję uprzejmie, że informacje są niepełne i w części nieprawdziwe.

1. W dniu 18 stycznia odbyła się licytacja obejmująca nie część majątku PZKol a jedynie
jednego nieużywanego już z powodu wyeksploatowania samochodu osobowego.
2. Nie jest prawdą, że PZKol nie będzie w stanie w najbliższym czasie ponosić kosztów
utrzymania toru. W miejsce szkoleń wdrożony zostanie plan komercyjnego wykorzystywania toru, w tym na pokrycie kosztów i ewentualną obsługę zadłużenia. Informacje na ten temat otrzymało Ministerstwo Sportu w dniu 24 stycznia 2018 r.
3. PZKol nie jest dłużnikiem wobec ZUS. Datowany na dzień 14 listopada 2017 r. protokół
Komisji Rewizyjnej podpisany został wyłącznie przez Przewodniczącego Komisji a
przedstawiony Zarządowi PZKol dopiero w dniu 8 stycznia 2018 r. W dniu 24 stycznia 2018
roku Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymało wyjaśnienia na zawarte w protokole
nieprawdziwe informacje i dane.
4. PZKol prowadzi rozmowy ze sponsorami w sprawie pozyskania środków wystarczających
na pokrycie bieżących należności jak i spłaty zadłużenia. Nie jest prawdzie stwierdzenie, że
PZKol nie jest w stanie zawrzeć ugody czy porozumienia z wierzycielami. Zarząd w nowym
składzie ukonstytuował się 5 stycznia 2018 r. i przygotowuje stosowne plany i działania
naprawcze.
5. Całkowicie nieprawdziwa jest informacje, że PZKol nie wystąpił o przedłużenie
stypendiów dla 11 zawodników, w tym dla Rafała Majki i Adriana Teklińskiego. W dniu
24.01.2018 r. PZKol złożył wniosek o przedłużenie stypendiów dla zawodników.
6. Żaden związek sportowy nie jest w stanie finansować zgrupowań i startów członków kadry narodowej. Finansowanie kadr narodowych, w tym zakresie jest zadaniem państwa
realizowanym przez ministra właściwego do spraw sportu.
7. Sprawy pracownicze PZKol są objęte klauzulą poufności oraz ochroną dóbr osobistych.
Publiczne ich rozstrzyganie nie jest dopuszczalne.
8. Aktualnie trwają czynności procesowe w sprawie działań na szkodę Polskiego Związku
Kolarskiego i jego władz. Dotychczas nie potwierdziły się żadne okoliczności mające wpływ
na wizerunek Polskiego Związku Kolarskiego – przeciwnie PZKol jest pokrzywdzonym w
wyniku działań osób trzecich.
9. Polski Związek Kolarski deklaruje najdalej idącą pomoc i współpracę zarówno z
Ministerstwem Sportu i Turystyki jak i innymi organami państwa.
10. Wobec faktu, że trwa postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę
Regionalną w warszawie większość dokumentów objętych jest jako dowody w sprawie
tajemnicą śledztwa – art. 241 kodeksu karnego. Ponadto w PZKol trwają czynności kontrolne Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Oczekiwania zatem ministerstwa co do uzyskiwania niezwłocznie danych, dokumentów i
wyjaśnień nie zawsze mogą być zrealizowane w wyznaczonym terminie. Niemniej jednak
wszystkie wymagane dane są na bieżąco przekazywane.

Jednocześnie wyrażam głębokie zaniepokojenie przedstawianiem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do publicznej wiadomości informacji i danych, które w części stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa lub są ustawowo chronione. Cel i intencje ujawniania tych danych nie są
znane władzom Polskiego Związku Kolarskiego.

Prezes Polskiego Związku Kolarskiego
Dariusz Banaszek