Znamy regulamin Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych. Zapraszamy do lektury.

I. CEL MARATONÓW
1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.Istabna-2009-300x201
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. KALENDARZ, TERMINY, MIEJSCA, ORGANIZATORZY KOLEJNYCH IMPREZ

(…)

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat; młodzież w wieku 16 – 18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaraton.org
4. Na dystansach powyżej 100 km nie mogą startować osoby poniżej 18 lat.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaraton.org
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

IV. ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH
1. Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, którego zapisy stanowią wytyczne do tworzenia regulaminów poszczególnych imprez rozgrywanych w cyklu PP. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego, co udokumentują na punktach kontrolnych w sposób określony przez organizatora.
3. Każdy uczestnik musi posiadać dwa numery startowe o wymiarach 18 cm x 18 cm lub 15 cm x 21 cm. Jeden na kierownicy, a drugi przypięty na plecach. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
6. Rywalizacja odbywa się z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategorii rowerów szosowych i innych.

V. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
1. Świadczenia dla uczestników w ramach wpisowego:
1) wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych,
2) medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu,
3) obsługa sędziowska na trasie maratonu,
4) pomiar czasu,
5) ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
2. Organizator każdego maratonu, w zależności od dysponowanych środków finansowych ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień.
3. Zwycięzcy nagradzani są pucharami przynajmniej za zwycięstwo w swojej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii, a w miarę możliwości również za 2 i 3 miejsce.
4. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii.

VI.KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW
1. Mężczyźni:
o M I- do 18 lat (rok ur. 1993 i młodsi)
o M II – od 18 do 30 lat (rok ur. 1992 – 1980)
o M III – od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 – 70)
o M IV – od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 – 60)
o M V – od 51 do 60 lat (rok ur. 1959 – 50)
o M VI – od 61 lat (rok ur.1949 i starsi)

2. Kobiety:
o K I- do 18 (rok ur. 1993 i młodsze)
o K II – od 18 do 30 lat (rok ur. 1992- 80)
o K III – od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 – 70)
o K VI – od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 – 60)
o K V – od 51 do 60 lat (rok ur. 1959 – 50)
o K VI – od 61 lat (rok ur. 1949 i starsze)

3. Rodzaje rowerów:
1) Rower szosowy – to taki, który posiada opony o szerokości do 34 mm włącznie.
2) Rowery inne – to posiadające ogumienie o szerokości powyżej 34 mm.
3) Do rowerów innych zalicza się: miejskie, crossowe, trekkingowe, MTB.
4) Rowery poziome oraz tandemy nie są dopuszczane do udziału w maratonach lub dopuszczane są warunkowo (bez klasyfikowania), decyzją i na odpowiedzialność organizatora danej imprezy.
5) Do udziału w maratonach, decyzją i na odpowiedzialność organizatora danej imprezy dopuszcza się inne pojazdy napędzane siłą mięśni, których konstrukcja pozwala uznać je za rower (np. „handbike”).
4. O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Organizator ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed startem.

VII. PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH
1. Maratony będą rozegrane na następujących dystansach:
1) MINI MARATON – dystans minimum 75km (60km dla maratonów górskich),
2) MEGA MARATON – dystans minimum 150km (120km dla maratonów górskich)
3) GIGA MARATON – dystans minimum 225km (180km dla maratonów górskich)
4) ULTRA MARATON – dystans powyżej 400km
2. Za maraton „górski” uznaje się: Klasyk Kłodzki, Klasyk Radkowski, Pętlę Beskidzką i Liczyrzepę.
3. Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg wzoru:

pkt = (czas zwycięzcy / (podzielić) czas uczestnika) x WD

Współczynnik WD przedstawia poniższa tabela:

DYSTANS Współczynnik WD
Mini Maraton 1000
Mega Maraton 2000
Giga Maraton 3000
Ultra Maraton 3000

4. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika w kategorii Open.
5. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika w 8. najlepszych dla niego maratonach.

VIII.GRUPY STARTOWE
1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.
2. O kolejności wypuszczania grup i ich składzie decyduje organizator każdej imprezy.

IX. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest różny a jego wysokość jest określona w regulaminie konkretnego maratonu.
2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie skutkuje podniesieniem wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w regulaminie danej imprezy.
5. W przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 7 dni przed maratonem, organizator zwraca wpisowe po potrąceniu kosztów przekazu pieniężnego.
6. W przypadku rezygnacji ze startu na mniej niż 7 dni przed maratonem organizator nie zwraca wpisowego.

X. RUCH DROGOWY
1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XI. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI
1. Zwycięzcami Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
2. Zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.

XII. KARY
1. Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
1) upomnienie
2) kara czasowa.
3) przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie
4) dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy.
5) dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku
6) dyskwalifikacja dożywotnio
2. Kary wymienione w pkt 1-4 wymierzane są przez organizatora, w pkt 5-6 wymierzane są przez Zgromadzenie Organizatorów.

XIII. PROTESTY
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne.
6. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz regulaminu konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
7. Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, z jednoczesnym poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy uczestników imprezy.
8. Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Poprzedni artykułAndre Greipel na luzie wygrywa 1 etap Tour Down Under. Zobacz skrót!
Następny artykułTour Down Under, 1 etap, ProTour, Australia, 17-24.01.2010
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments